Konkurs fotograficzno – filmowy „Bobolice – pokaż, że kochasz”

Konkurs fotograficzno – filmowy „Bobolice – pokaż, że kochasz”

Gmina Bobolice organizuje konkurs fotograficzno – filmowy pt „Bobolice – pokaż, że kochasz”. Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu i zachęcamy do wzięcia udziału.

Regulamin konkursu fotograficzno-filmowego
„Bobolice w podróży – pokaż, że kochasz”

§1 ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Bobolice w podróży – pokaż, że kochasz” jest Gmina Bobolice.
2. Celem konkursu jest szeroko pojęta promocja Gminy Bobolice poprzez wykonanie zdjęć i/lub krótkiego filmu przedstawiającego kadry z koszulką z grafiką „Bobolice – pokaż, że kochasz”.
3. Nadesłane prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: ZDJĘCIE – wykonane w najdalszej części świata (mierząc odległość w linii prostej od Bobolic) oraz FILM – najkreatywniejszy sposób promocji gminy Bobolice.
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba bez względu na wiek, która złożyła kartę zgłoszeniową wraz z pracą.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość zdjęć i filmów.
4. Koszulkę „Bobolice – pokaż, że kochasz” niezbędną do wykonania konkursowej fotografii można zakupić w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bobolicach.
§3 PRACA KONKURSOWA
1. Fotografia i/lub film powinny przedstawiać osobę/osoby w koszulce „Bobolice – pokaż, że kochasz” w różnych zakątkach świata. Koszulka powinna być sfotografowana w sposób umożliwiający jej rozpoznanie w tym odczytanie nadruku na koszulce.
2. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe.
3. Forma dostarczenia: zdjęcie – forma papierowa lub forma elektroniczna-plik JPG, film – nagranie w formacie MP4, maksymalna długość filmu 60 sekund.
4. Miejsce wykonania zdjęcia/filmu określić dokładną lokalizacją zdjęcia lub filmu.
5. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Gminy Bobolice oraz profilu facebookowym Gminy Bobolice oraz zostaną wykorzystane do szeroko pojętych celów promocyjnych gminy.
6. Nadesłane fotografie powinny zawierać dane kontaktowe do właściciela zdjęć (imię, nazwisko i telefon kontaktowy) oraz wskazanie miejsca wykonania fotografii i/lub filmu.
§ 4 TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Fotografie i/lub filmy należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice z dopiskiem: „Bobolice w podróży” bądź wysyłać drogą elektroniczną na adres mailowy gmina@bobolice.pl
2. Konkurs trwa od 15 września 2018 r. do 15 lipca 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu prac do Organizatora. Prace nadesłane po 15 lipca 2019 r. nie będą oceniane.
3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas Dni Bobolic 2019.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.
5. Fotografie nadesłane bez danych autora oraz wskazania miejsca wykonania fotografii nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
§ 5 OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa składająca się co najmniej z trzech osób, której imienny skład zostanie przedstawiony przy ogłoszeniu wyników konkursu.
2. Komisja wyłoni spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji.
3. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
4. Prace w dwóch kategoriach oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) film – oryginalność i kreatywność promocji gminy Bobolice poza jej granicami, pozwalająca na rozpoznanie Gminy w skali regionu, kraju, świata.
b) zdjęcie – wykonanie ciekawego zdjęcia w najdalszym miejscu oddalonym od Bobolic w linii prostej.
5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym terminie wręczenia nagród za pomocą portali społecznościowych, strony internetowej lub telefonicznie.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełniają kryteriów wyboru prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
§ 6 NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach:
Kategoria: zdjęcie – I. miejsce – 500,00 zł, II. miejsce – 300,00 zł, III. miejsce – 150,00 zł
Kategoria: film – I. miejsce – 500,00 zł, II. miejsce – 300,00 zł, III. miejsce – 150, 00 zł
§ 7 PRAWA AUTORSKIE I WYMOGI PRAWNE
1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wraz z pracą konkursową wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, dostarczenia ich do Organizatora oraz korzystania przez Organizatora z nagrodzonych prac.
3. Dostarczenie Organizatorowi fotografii i/lub filmu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do bezpłatnego wykorzystania fotografii i/lub filmu w celach związanych z szeroko pojętą działalnością promocyjną Organizatora m.in. w mediach i materiałach promocyjnych.
4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
5. Organizator dopuszcza ogólną obróbkę zdjęć w programach graficznych celem wyeksponowania przekazu fotografii, jednak nie dopuszcza nakładania efektów graficznych.
§ 8 FORMA I WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Prace konkursowe powinny być metodą cyfrową, zapisane w formie JPG, w rozdzielczości min.
13 Mpix, na przenośniku cyfrowym (płyta CD lub pendraive).
2. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Gminy Bobolice lub przesłać
w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „ Konkurs Bobolice pokaż, że kochasz”, pod adres Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice.
3. Prace konkursowe należy przekazać na nośniku elektronicznym, tj. plyta CD/DVD lub pendraice, który należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.
4. prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany regulaminu konkursu lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie www.bobolice.pl i/lub na profilu facebookowym Gminy Bobolice.
2. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są u Organizatora, tel. 94 34 58 417 lub e-mail: promocja@bobolice.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

inf. Organizator – Gmina Bobolice