Regulamin Zabawy

Regulamin Zabawy organizowanej na Facebooku
(Fanpage AktywnePomorze24)


§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Zabawy na fanpage’u https://web.facebook.com/aktywnepomorze24, zwanej dalej Zabawą, jest Stowarzyszenie Aktywne Pomorze, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek, NIP 6731904506, REGON 369327293, e-mail: kontakt@aktywnepomorze24.pl.

Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Zabawy. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana z Facebook.com.

Fundatorem nagród w Zabawie jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

Zabawa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

Udział w Zabawie jest nieodpłatny.

Zabawa trwa od dn. 30.01.2021 do dn. 03.02.2021 r. do godz. 19:00. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 03.02.2021 do godz. 21:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Zabawy, zwany dalej Organizatorem, może przedłużyć lub przerwać trwanie Zabawy, w określonym przez siebie zakresie,
o czym poinformuje uczestników Zabawy na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu Zabawy, zwanego dalej Regulaminem.

§2 Uczestnicy Zabawy
Uczestnikiem Zabawy, zwanym dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna:
a) posiadająca konto osobowe na portalu Facebook,
b) przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms.

§3 Warunki uczestnictwa w Zabawie
Warunkami uczestnictwa w Zabawie są:
a) akceptacja postanowień Regulaminu;
b) reakcja na post i skomentowanie go zgodnie z postawionym pytaniem.

Przystępując do Zabawy Uczestnik wyraża zgodę na dostęp i przetwarzanie danych udostępnionych publicznie na swoim profilu Facebook na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage’a AktywnePomorze24.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przerwy w działaniu Internetu, problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem, funkcjonowaniem platformy Facebook oraz za czasowe lub stałe zablokowanie profilu bądź strony.

§4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania
Nagrodami w Zabawie jest 8 kalendarzy książkowych na 2021 Powiatu Kołobrzeskiego.

Jeden Laureat otrzyma 1 kalendarz książkowy.

Fundatorem nagród w Zabawie jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

Laureata wybierze Jury, w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora.

Organizator ma prawo oznaczyć osoby nagrodzone w Zabawie na fanpage’u AktywnePomorze24, a także podać publiczne dane widoczne na ich profilach.

Po rozstrzygnięciu Zabawy Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się
z Organizatorem – pisząc wiadomość prywatną na fanpage AktywnePomorze24.
W wiadomości należy podać dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody. Niewysłanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie dwóch dni od dnia podania przez Organizatora danych Laureatów, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłka kalendarza nastąpi w terminie do 3 dni roboczych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki kalendarzy tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.


§5 Prawa Autorskie i inne
Przystępując do Zabawy, Użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, zdjęć, obrazów i tekstu (utworów) oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia prawa, a w szczególności cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, bądź regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Zabawie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@aktywnepomorze24.pl.

W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zabawy.

§6 Reklamacje
Reklamacje związane z Zabawą mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Zabawy, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§7 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Zabawy. Informacja
o ewentualnej zmianie ukaże się na fanpage’u AktywnePomorze24.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane gromadzone będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Zabawy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zabawie.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Zabawą, tj. uznaniem prawa Uczestnika do otrzymania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Zabawy lub rozpatrzenia reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, a także usunięcia ze zbioru danych.