Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
AKTYWNEPOMORZE24.PL

Szanowni Użytkownicy, pragniemy zaprezentować Państwu Regulamin Korzystania z Portalu Internetowego aktywnepomorze24.pl, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Warto zapoznać się z jego pełną treścią, do czego serdecznie Zachęcamy.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W niniejszym Regulaminie Portalu Internetowego aktywnepomorze24.pl zwanego dalej „Regulaminem”, określone zostały zasady przetwarzania komentarzy, ochrony praw autorskich, prawa i obowiązki użytkownika portalu oraz postępowanie reklamacyjne.

2. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
a. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Portalu Internetowego: kontakt@aktywnepomorze24.pl
c. Komentarz – materiał zamieszczony na Portalu Internetowym lub przesłany przez Użytkownika Właścicielowi Portalu Internetowego w dowolnej formie, taki jak np.: informacja, pytanie, odpowiedź, grafika, plik etc.
d. Newsletter – bezpłatna usługa, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach i wydarzeniach związanych z Portalem Internetowym poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
e. Portal Internetowy – portal internetowy będący własnością i prowadzony przez Właściciela Portalu Internetowego;
f. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu Internetowego na rzecz Użytkowników polegające na umożliwieniu zapoznawania się z przygotowanymi treściami, udostępnianiu funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych.
g. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu Internetowego;
h. Właściciel Portalu Internetowego – Stowarzyszenie Aktywne Pomorze, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek, e-mail: kontakt@aktywnepomorze24.pl;

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Portalu Internetowego jest Właściciel Portalu Internetowego. Szczegółowe informacje na temat celu oraz sposobu przetwarzania przez Właściciela Portalu Internetowego danych osobowych Użytkowników są zawarte w dokumencie pod nazwą „Polityka Prywatności” stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania. Z regulaminem należy zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego.

5. Właściciel Portalu Internetowego zastrzega sobie możliwość zamieszczania na Portalu Internetowym treści reklamowych.

6. Właściciel Portalu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam na niej zamieszczonych oraz za wszelkie treści pochodzące i rozpowszechniane przez inne osoby.

7. W celu korzystania z Portalu Internetowego wymagane jest:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§2. PRZETWARZANIE KOMENTARZY

1. Publikowanie Komentarzy przez Użytkowników jest możliwe jedynie poprzez korzystanie z zewnętrznych Serwisów (Facebook, Disqus).

2. Zasady publikowania Komentarzy określone są w regulaminach właściwych serwisów z poziomu których Użytkownik publikuje Komentarz.

3. Właściciel Portalu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników Komentarze.

4. Zabrania się zamieszkania na Portalu Internetowym Komentarzy niezgodnych z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, mających na celu jego obejście lub naruszających dobre obyczaje, obraźliwych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby, godzących w czyjąś własność lub zmierzających do naruszenia praw innych osób.

5. Właściciel Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy, ich edytowania oraz przetwarzania.

6. Właściciel Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do edytowania materiałów informacyjnych nadesłanych mu przez Użytkowników i publikowanie ich na Portalu Internetowym.

§3. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Układ treści zawarty na stronie i podstronach Portalu Internetowego, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Portalu Internetowym podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Portalu Internetowym Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Portalu Internetowym za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5. Użytkownik, który publikuje Komentarze na Portalu Internetowym lub przesyła je Właścicielowi Portalu Internetowego jednocześnie oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, jak również, że posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

1. Każdy Użytkownik ma prawo zainicjować postępowanie reklamacyjne opisane w §5 niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu Internetowego.

3. Każdy Użytkownik ma obowiązek dbać, aby publikowane przez niego Komentarze nie zawierały treści bezprawnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub przeznaczeniem Usług.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Aby zainicjować postępowanie reklamacyjne należy wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI i przesłać go na adres mailowy Właściciela Portalu Internetowego lub w drodze korespondencyjnej na adres Właściciela Portalu Internetowego.

2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania FORMULARZA REKLAMACJI w drodze mailowej lub odbioru korespondencji przez Właściciela Sklepu Internetowego.

3. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas przekazywania informacji przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie rozpoczęcia korzystania z Portalu Internetowego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 czerwca 2018 roku do odwołania.

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU PORTALU INTERNETOWEGO
AKTYWNEPOMORZE.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI AKTYWNEPOMORZE.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony jest Stowarzyszenie Aktywne Pomorze, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek, e-mail: kontakt@aktywnepomorze24.pl;

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mogą być wykorzystywane w celu:
a) kontaktu z Tobą i udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5. Twoje dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom informatycznym, firmom księgowym, firmom doradztwa prawnego, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

6. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a) podstawowe dane identyfikacyjne;
b) podstawowe dane kontaktowe;
c) dane dotyczące zamieszkania;

7. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

8. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

9. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług.

10. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

A. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
B. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
C. do usunięcia danych;

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

D. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

E. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
F. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

G. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
H. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem http://aktywnepomorze24.pl/cookie-policy/

Podanie przez Ciebie danych jest zawsze dobrowolne, niemniej jeżeli ich nie podasz, możemy odmówić zawarcia umowy lub świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

§3 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1) Portal korzysta z plików cookies.

2) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5) W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami.

13) Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@aktywnepomorze24.pl.