Plebiscyt o tytuł „Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”

Plebiscyt o tytuł „Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”

Z inicjatywy Kronospan Polska oraz Urzędu Miasta Szczecinek organizowany jest Plebiscyt o tytuł „Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”. Celem Plebiscytu jest promocja i wyróżnienie najlepszych przewoźników drogowych w zakresie przewozu osób taksówką, których jakość świadczonych usług przewozowych stanowi wzór do naśladowania. Zwycięzca w Plebiscycie o tytuł ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”, otrzyma nagrodę rzeczową w postaci elektrycznego samochodu osobowego marki Volkswagen.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:www.sapik.pl
Formularz zgłoszeniowy składać należy do sekretariatu w siedzibie Samorządowej Agencji Promocji i Kultury przy ul. Wyszyńskiego 65 do wtorku do godz. 15:00. Od wtorku od godz. 18:00 rusza głosowanie sms i trwa do 12.10.2018r.

Lista wyłonionych zwycięzców zostanie ogłoszona 13.10.2018r. podczas jubileuszowych obchodów 10 – lecia Strefy Płyt.

Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie!

REGULAMIN PLEBISCYTU O TYTUŁ ,,NAJLEPSZEGO TAKSÓWKARZA W SZCZECINKU”
Z inicjatywy Kronospan Polska oraz Urzędu Miasta Szczecinek organizowany jest Plebiscyt o tytuł „Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”.
§ I Cele plebiscytu
1.Celem Plebiscytu o tytuł ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku” jest promocja i wyróżnienie najlepszych przewoźników drogowych w zakresie przewozu osób taksówką, których jakość świadczonych usług przewozowych stanowi wzór do naśladowania.
§ II Organizator i czas trwania plebiscytu
1.Organizatorem Plebiscytu o tytuł ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku” jest Urząd Miasta Szczecinek. 2. Fundatorem nagrody jest Kronospan Polska sp.z o.o. 3.Plebiscyt zostanie przeprowadzony w dniach 09.10.2018r.-12.10.2018r. Głosowanie rozpocznie się 09.10.2018r. o godz. 18:00. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 05.10.18r. do 09.10.2018r. do godz. 15:00. Lista wyłonionych zwycięzców zostanie ogłoszona 13.10.2018r. podczas jubileuszowych obchodów 10 – lecia Strefy Płyt.
§ III Warunki i zasady uczestnictwa
1. W Plebiscycie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy: posiadają licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przez Burmistrza Miasta Szczecinek, osobiście wykonujący przewozy, a także zatrudnieni przez nich kierowcy, przestrzegają prawa – w ciągu ostatniego roku nie byli karani sądownie oraz przez Inspekcję Transportu Drogowego, Policję , Straż Miejską, posiadają dobrą opinię wśród klientów – nie zgłoszono skarg dotyczących świadczonych przez nich usług przewozowych, wypełnią formularz zgłoszenia i złożą go w siedzibie Samorządowej Agencji Promocji i Kultury ul. Wyszyńskiego 65, (która to jest Administratorem Danych Osobowych na czas przeprowadzenia Plebiscytu) do wtorku 09.10.18r. do godz. 15:00.
2. Laureatem oraz wyróżnionym w Plebiscycie może zostać przewoźnik drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, którego jakość świadczonych usług zostanie najwyżej oceniona przez uczestników głosowania oraz przez Kapitułę Plebiscytu.

§ IV Nagrody i wyróżnienia przyznawane w Plebiscycie
1. W Plebiscycie przyznawane są: – nagroda w formie tytułu ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”; – nagroda rzeczowa w postaci elektrycznego samochodu osobowego marki Volkswagen o wartości 147 650 tys. złotych;
Zwycięzca w Plebiscycie o tytuł ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”, który otrzyma nagrodę rzeczową w postaci elektrycznego samochodu osobowego marki Volkswagen zobowiązany będzie, w okresie 5 (pięciu) lat od daty odebrania nagrody rzeczowej, do (I) niezbywania otrzymanej nagrody rzeczowej oraz od powstrzymywania się od oddawania jej w najem czy bezpłatne używanie, do (II) nieusuwania oznaczeń reklamowych znajdujących się na samochodzie, a także do (III) wykorzystywania otrzymanego samochodu osobowego do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług taksówkowych na terenie miasta Szczecinek. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie naruszenie zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundator nagrody będzie mógł żądać od zwycięzcy Plebiscytu zwrotu równowartości rynkowej przekazanej nagrody rzeczowej wg wartości na dzień stwierdzenia naruszenia zobowiązań związanych z przyjęciem nagrody. W przypadkach losowych, Fundator może pisemnie zezwolić na sprzedaż samochodu, oddanie go w najem, na usunięcie oznaczeń lub na zmianę jego przeznaczenia.
2. W Plebiscycie mogą również zostać przyznane nagrody dodatkowe dla laureata, wyróżnionych oraz uczestników głosowania.
§ V Kapituła Plebiscytu
1. Do kompetencji Kapituły należy: sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kolejnych edycji Plebiscytu w zgodzie z jego celami i regulaminem, wybór laureata i wyróżnionych w Plebiscycie oraz uczestników głosowania, promowanie Plebiscytu w środowisku taksówkarzy.
2. Tryb pracy Kapituły Plebiscytu: wszelkie decyzje Kapituły Plebiscytu podejmowane są w formie uchwał, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków składu, członkowie Kapituły dokonują wyboru laureata oraz wyróżnionych w konkursie na podstawie ilości oddanych głosów na danego kandydata, obrady są protokołowane.
§ VI Przebieg Plebiscytu
1. Plebiscyt o tytuł ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku” ogłaszany jest przez firmę Kronospan Polska oraz Urząd Miasta Szczecinek.
2. W ogłoszeniu podaje się termin i sposób głosowania.
3. Zgłoszenia kandydatów do tytułu ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku” można dokonać poprzez wysłanie można dokonać poprzez wysłanie SMS na numer 71480 wpisując TYP TAXI numer boczny taksówki, np.: TYP TAXI 999999 gdzie 999999 oznacza numer boczny taksówki.
4. Koszt wysłania sms wynosi 1,23 zł brutto (1zł + VAT) Każda taksówka posiada numer boczny, który umieszczony jest na przednich drzwiach na szachownicy oraz z tyłu pojazdu po prawej stronie nadwozia. Ponadto, każdy taksówkarz posiada identyfikator z numerem umieszczony w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażera. Numer boczny znajduje się również na paragonie fiskalnym wydawanym przed pobraniem opłaty za przejazd.
5. Głosowanie przeprowadza się z zastrzeżeniem, że z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie jeden głos.
6.Organizator Plebiscytu o tytuł ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku” zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniach kandydatów. Informacje wykorzystane zostaną tylko w celu przeprowadzenia Plebiscytu. 7. W Plebiscycie przyznawany jest jeden tytuł ,,Najlepszego Taksówkarza w Szczecinku”
§ VII Postanowienia końcowe
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych, decyzje podejmuje Kapituła Plebiscytu.
2. Fundator nagrody rzeczowej (samochodu osobowego) wyjaśnia, że z tytułu przekazania nagrody w niniejszym Plebiscycie może być zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody. Dlatego też wraz z nagrodą rzeczową, zwycięzcy może zostać przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która nie zostanie jemu wypłacona, lecz pobrana będzie przez Fundatora, przed wydaniem nagrody, jako 10 % zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacona przez Fundatora na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika wraz z deklaracją PIT – 8AR. Zryczałtowany podatek dochodowy nie będzie należny wówczas, gdy wartość otrzymanej nagrody rzeczowej opodatkowana będzie w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez zwycięzcę.

inf. SAPiK