Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
aktywnepomorze24.pl

 §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszym Regulaminie Portalu Internetowego aktywnepomorze24.pl zwanego dalej „Regulaminem”, określone zostały zasady przetwarzania komentarzy, ochrony praw autorskich, prawa i obowiązki użytkownika portalu oraz postępowanie reklamacyjne.
 1. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
  Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Portalu Internetowego: kontakt@aktywnepomorze24.pl;
  Komentarz – materiał zamieszczony na Portalu Internetowym przez Użytkownika taki jak: informacja, pytanie, odpowiedź, grafika, plik etc.
  Newsletter – bezpłatna usługa, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach i wydarzeniach związanych z Portalem Internetowym poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  Portal Internetowy – portal internetowy będący własnością i prowadzony przez Właściciela Portalu Internetowego;
  Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu Internetowego na rzecz Użytkowników polegające na umożliwieniu zapoznawania się z przygotowanymi treściami, udostępnianiu funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych.
  Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu Internetowego;
  Właściciel Portalu Internetowego – Firma „Adria” ul. Szczecińska 44, 75-137 Koszalin, NIP 6731739220, REGON 366730321, e-mail: kontakt@aktywnepomorze24.pl;
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Właściciel Portalu Internetowego.
 1. Szczegółowe informacje na temat celu oraz sposobu przetwarzania przez Właściciela Portalu Internetowego danych osobowych Użytkowników są zawarte w dokumencie pod nazwą „Polityka Prywatności” umieszczonym na Portalu Internetowym.
 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania. Z regulaminem należy zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego.
 1. Właściciel Portalu Internetowego zastrzega sobie możliwość zamieszczania na Portalu Internetowym treści reklamowych.
 1. Właściciel Portalu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam na niej zamieszczonych oraz za wszelkie treści pochodzące i rozpowszechniane przez inne osoby.

§2. PRZETWARZANIE KOMENTARZY

 1. Publikowanie Komentarzy przez Użytkowników jest możliwe jedynie poprzez korzystanie z zewnętrznych Serwisów.
 1. Zasady publikowania Komentarzy określone są w regulaminach właściwych serwisów z poziomu których Użytkownik publikuje Komentarz.
 1. Właściciel Portalu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników Komentarze.
 1. Zabrania się zamieszczania na Portalu Internetowym Komentarzy niezgodnych z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, mających na celu jego obejście lub naruszających dobre obyczaje, obraźliwych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby, godzących w czyjąś własność lub zmierzających do naruszenia praw innych osób.
 1. Właściciel Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy, ich edytowania oraz przetwarzania.
 1. Właściciel Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do edytowania materiałów informacyjnych nadesłanych mu przez Użytkowników i publikowanie ich na Portalu Internetowym.

§3. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Układ treści zawarty na stronie i podstronach Portalu Internetowego, jak i poszczególne jego części, takie jak: materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 1. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Portalu Internetowym podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 1. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Portalu Internetowym Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 1. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Portalu Internetowym za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 1. Użytkownik, który publikuje Komentarze na Portalu Internetowym lub przesyła je Właścicielowi Portalu Internetowego jednocześnie oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, jak również, że posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

 1. Każdy Użytkownik ma prawo zainicjować postępowanie reklamacyjne opisane w §5 niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu Internetowego.
 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek dbać, aby publikowane przez niego Komentarze nie zawierały treści bezprawnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub przeznaczeniem Usług.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Aby zainicjować postępowanie reklamacyjne należy wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI i przesłać go na adres mailowy Właściciela Portalu Internetowego lub w drodze korespondencyjnej na adres Właściciela Portalu Internetowego.
 1. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania FORMULARZA REKLAMACJI w drodze mailowej lub odbioru korespondencji przez Właściciela Sklepu Internetowego.
 1. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas przekazywania informacji przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 1. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie rozpoczęcia korzystania z Portalu Internetowego.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2017 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PORTALU INTERNETOWEGO
aktywnepomorze24.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI
aktywnepomorze24.pl

§1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma „Adria” ul. Szczecińska 44, 75-137 Koszalin, NIP 6731739220, REGON 366730321, e-mail: kontakt@aktywnepomorze24.pl.
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Portalu wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Portalu Internetowego aktywnepomorze24.pl.
 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 1. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – konieczność realizacji Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – świadczenia usług drogą elektroniczną;
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę.
 1. Użytkownik ma zawsze prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 1. Korzystając z Portalu Internetowego Użytkownik przetwarza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Właścicielowi Portalu Internetowego świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Użytkownik ma zawsze prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 1. Właściciel Portalu Internetowego oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości świadczenia Usług, co może wiązać się z usunięciem konta.

§2. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania z Portalu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe;
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  na chwilę obecną Użytkownicy nie przekazują bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych;

§3. POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Właściciel Portalu Internetowego w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności.
 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Portalu Internetowego.
 1. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie interlinki z instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
 1. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@aktywnepomorze24.pl

§4. NEWSLETTER

 1. Podczas korzystania z Portalu Internetowego Użytkownik ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 1. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji na Portalu Internetowym.
 1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 1. Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Właściciela Portalu Internetowego za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Użytkownika podane podczas subskrypcji.